تعرفه ها

تعرفه خدمات نگارشی

انگیزه نامه - SOP

1.500.000 تومان

رزومه - CV

1.200.000 تومان

کاورلتر

1.300.000 تومان

استادی پلن

1.650.000 تومان

توصیه نامه

650.000 تومان

ایمیل مکاتباتی

550.000 تومان

تراول پلن

1.650.000 تومان

موتیویشن‌لتر

1.500.000 تومان

کورس دسکریپشن

150.000 تومان

تعرفه خدمات مشاوره

مشاوره 1 ساعته

270.000 تومان

مشاوره 2 ساعته

513.000 تومان

مشاوره 3 ساعته

761.000 تومان

مشاوره اسکایپ

450.000 تومان