پرداخت اپلیکیشن فی دانشگاه با حداقل کارمزد و کمترین زمان